Чанарын үнэлгээний хороо

Чанарын үнэлгээний хороо

Чанарын үнэлгээний хороо нь сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаанд шинжилгээ хийх, ахиц дэвшил, хөгжлийг хэмжих үйл ажиллагааны чанар, стандартыг үндэсний болон олон улсын стандарт, шалгууруудад нийцүүлэн сайжруулах, чанарын үнэлгээтэй холбоотой бодлогын зөвлөмж гаргах, ISO стандартыг мөрдөх ажлыг холбогдох ажилтан, алба нэгжүүдтэй хамтран зохион байгуулах ажлыг хариуцна.