Багш, ажилтны хөгжлийн хорооны чиг, үүрэг

Багш, ажилтны хөгжлийн хорооны чиг, үүрэг

 • Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хариуцаж тайлагнах
 • Багш, ажилтны хувийн хөгжлийн төлөвлөгөөг тэнхим, албадууд баталж   БАХХ-нд нэгтгэж ирүүлсэнээр төлөвлөгөөний биелэлтийг БАХХ дүгнэж Захиргааны Зөвлөлд танилцуулах
 • Тэнхим, албадуудаас батлан ирүүлсэн багш, ажилтны хөгжлийн хувийн төлөвлөгөөг үндэслэн сургуулийн БАХХ-ны нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлэх
 • Шинэ, залуу багш, ажилтнуудыг дадлагажуулах ажлын төлөвлөгөөнд хяналт тавих
 • Багшийн туслах болон дадлагажигч багш нарыг багшлах эрхийн сургалтанд суралцуулах ажлыг зохион байгуулах
 • Багшийн туслах болон дадлагажигч багш нарыг заах арга зүйн болон мэргэжлийн давтан сургалтанд хамруулах
 • Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийн дагуу шаардлагатай сургалт, семинаруудыг зохион байгуулах
 • Сургуулийн болон бусад их дээд сургуулиудын багш нарын сургалт, заах арга зүйн тэргүүн туршлагыг судалж нэвтрүүлэх, уулзалт, семинар зохион байгуулах
 • Сургалтын шинэ технологийг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, дэлгэрүүлэх
 • Багш, ажилтныг хөгжүүлэх талаар шаардлагатай саналыг боловсруулж, сургуулийн захиргаанд уламжлан шийдвэрлүүлэх
 • Багш, ажилтныг хөгжүүлэхэд холбоотой журамд санал оруулах
 • Багш, ажилтныг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах
 • Сургуулийн нэгдсэн тайлан, магадлан итгэмжлэлтэй холбогдолтой тайлан мэдээг нэгтгэхэд оролцох

Багш, ажилтны хөгжлийн хорооны бүрэлдэхүүн

Багш, ажилтны хөгжлийн хороо нь БАХХ-ны дарга ба Захирлын ажлын алба болон Сургалтын алба, мөн тэнхим бүрээс төлөөлөл бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.