Хөтөлбөрийн зорилго

Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн ажил, мэдээллийн системийг зохион байгуулж удирдах, санхүүгийн болон удирдлагын тайлан, орчин үеийн хандлагуудад үндэслэн судалгаа шинжилгээ хийж, шийдвэр гаргах чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Мэргэшүүлэх хичээлүүдийг судалснаар:

Мэргэжлийнхээ дагуу зайлшгүй шаардлагатай онол, арга зүйн мэдлэг, практик дадал, чадварыг эзэмших болно.

Үүнд:

 • Аудит II
 • Зардал, удирдлагын бүртгэл
 • Удирдлагад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 • Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт
 • Aхисан түвшний НББ, тайлагнал
 • Мөнгө,  зээлийн бодлого II
 • Олон улсын эдийн засаг, санхүү II
 • Судалгаа, онолын семинар
 • Магистрын ажил

СОНГОН СУРАЛЦАХ ХИЧЭЭЛҮҮДИЙГ СУДАЛСНААР:

Эдгээрээс аль багцыг судлах нь таны хэтийн зорилго, сонирхолоос хамаарах бөгөөд хөрвөх чадвар тань нэмэгдэж, карьер өсөлтөнд тань ач холбогдолтой байх болно.

Үүнд:

 • Хөрөнгийн үнэлгээ II
 • СТОУС өөрчлөлт
 • Санхүүгийн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ
 • Банкны нягтлан бодох бүртгэл, хяналт
 • Эконометрикс II
 • Санхүүгийн байгууллагын эрсдлийн удирдлага
 • Төрийн санхүүгийн удирдлага
Магистрт бүртгүүлэх

Нягтлан бодох бүртгэлийн магистр

Хөтөлбөрийн агуулга: Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого болон боловсролын үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг хандлагатай нийцүүлэн шинжлэх ухаан, нийгэм, хүмүүнлэгийн тодорхой чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, бие хүн өөрийгөө нээн хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, иргэний өндөр боловсрол, соёл, бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, эрдмийн эрх чөлөөг хангахад оршино. 

Хөтөлбөрийн агуулга: Дээрхи зорилгод чиглэсэн

 • Мэргэжлийн суурь хичээлүүд
 • Мэргэшүүлэх хичээлүүд
 • Сонгон суралцах хичээлүүдээс бүрдэнэ.

Мэргэжлийн суурь хичээлүүдийг судалснаар: Өнөөдрийн бизнесийн орчинд, бизнесийн мэргэжлийг эзэмшиж буй хүн заавал, сурч мэдсэн байх ёстой мэдлэг, сурсан мэдлэгээ хэрхэн хэрэглэх практик дадлага болон мэргэжлийн суурь мэдлэгийг олж авна. Үүнд:

 • Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
 • Эдийн засгийн судалгааны арга зүй
 • Санхүүгийн бүртгэлийн онол
 • Ахисан түвшний экономикс
 • Стратегийн менежмент II
 • Англи хэл