Хөтөлбөрийн зорилго

Банкны байгууллагын ажил, мэдээллийн системийг зохион байгуулж удирдах, санхүүгийн болон удирдлагын тайлан, орчин үеийн хандлагуудад үндэслэн судалгаа шинжилгээ хийж, шийдвэр гаргах чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Мэргэжлийн суурь хичээлүүдийг судалснаар:

Өнөөдрийн бизнесийн орчинд, бизнесийн мэргэжлийг эзэмшиж буй хүн заавал, сурч мэдсэн байх ёстой мэдлэг, сурсан мэдлэгээ хэрхэн хэрэглэх практик дадлага болон мэргэжлийн суурь мэдлэгийг олж авна.

Үүнд: 

 • Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй
 • Эдийн засгийн судалгааны арга зүй
 • Төрийн санхүүгийн удирдлага
 • Ахисан түвшний экономикс
 • Стратегийн менежмент II
 • Англи хэл  (Багц цагт тооцогдохгүй)

МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛҮҮДИЙГ СУДАЛСНААР:

Мэргэжлийнхээ дагуу зайлшгүй шаардлагатай онол, арга зүйн мэдлэг, практик дадал, чадварыг эзэмших болно.

Үүнд:

 • Мөнгө, зээлийн бодлого II
 • Санхүүгийн байгууллагын эрсдлийн удирдлага
 • Банкны менежмент II
 • Ахисан түвшний аж ахуйн нэгжийн санхүү
 • Банкны аудит
 • Хөрөнгө оруулалтын менежмент
 • Банкны нягтлан бодох бүртгэл, хяналт
 • Олон улсын эдийн засаг, санхүү II
 • Санхүүчийн мэргэжлийн ёс зүй
 • Санхүүгийн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ
 • Удирдлагад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 • Хөрөнгийн үнэлгээ II
 • Эконометрикс II
Магистрт бүртгүүлэх

Банкны магистр

Хөтөлбөрийн агуулга: Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого болон боловсролын үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг хандлагатай нийцүүлэн шинжлэх ухаан, нийгэм, хүмүүнлэгийн тодорхой чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, бие хүн өөрийгөө нээн хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлж, иргэний өндөр боловсрол, соёл, бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, эрдмийн эрх чөлөөг хангахад оршино. 

Хөтөлбөрийн агуулга: Дээрхи зорилгод чиглэсэн

 • Мэргэжлийн суурь хичээлүүд
 • Мэргэшүүлэх хичээлүүдээс бүрдэнэ.