Successfully! Thank you
Error. Try again

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Date: 2017-02-21 18:06:09 Seen: 1047

Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй санхүүжилт олгоход бүрдүүлэх материал

Дараах нөхцөлд төрийн сангаас сургалтын төлбөрийг 100% хариуцна.

Сургалтын төлбөрийн зээл олгоход бүрдүүлэх материал

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 600 болон түүнээс дээш оноо авсан элсэгч, 2.8 болон түүнээс дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа дараах суралцагчид сургалтын төлбөрийн зээл авна.

Сургуулийн захиргаа